Napájecí voda pro centrální sterilizaci a klimatizaci

Při úpravě vody je dodnes velká řada nejasností. Napájecí voda pro sterilizátory a desinfektory je specifikována normou ČSN EN 285+A2. Hodnoty uvedené v této normě jsou ale pouze doporučením výrobcům přístrojů využívajících uvedenou napájecí vodu, kam až mohou zajít s požadavky na čistotu vyjádřenou specifickou vodivostí. Požadavek výrobců je vždy uveden při dodání přístrojů v podmínkách pro instalaci a provoz.

Napájecí voda pro sterilizaci a myčky - téměř desetileté zmatky kolem normy kvality vody

To znamená, že to není závazná norma, podle které by měla akreditovaná laboratoř při kontrolním vyšetření vzorku vydat hodnocení vyhovuje–nevyhovuje. Laboratoř pouze vydá výsledek vyšetření vzorku a uživatel úpravny vody na základě technických podkladů dodavatele napojených přístrojů usoudí, zda mu tato kvalita napájecí vody vyhovuje. Naprosto zásadním hlediskem je přiměřenost po stránce technologické a zejména ekonomické. Rozdíly v ročních provozních nákladech mohou být v desetinásobcích při splnění normy výrobce daného přístroje. Profesionalita dodavatele provozního zabezpečení spočívá v tom, že pro uživatele úpravny vody volí ekonomicky optimální variantu. Naše firma má zájem na oboustranné spolupráci bez komplikací a podezření z neúměrných provozních nákladů za servisní zabezpečení. Normy původně vycházely z norem v USA, kde tyto technologie začínaly a ANSI/AAMI ST79 předepisuje specifickou vodivost 50 uS/cm. Domnívá se někdo snad, že my v Evropě a tím více v ČR potřebujeme nutně desetkrát nižší hodnotu normy, která je navíc pouze doporučením? Při současné ekonomické situaci by měl každý uživatel úpraven vody uvažovat co je pro něj ekonomicky únosné a jaký domácí partner pro servis je pro něj optimální. Drtivá většina výrobců doporučuje specifickou vodivost do 15,0 uS/cm, což je původní hodnota normy. Hodnota do 5,0 uS/cm uvedená v aktualizované normě je neoprávněně přísná a je spíše motivována jinými zájmy.

Pokud je uživatel akreditován a pracoviště prochází pravidelnou kontrolou, musí úpravna vody podobně jako přístrojová technologie mít veškeré náležitosti podle zákona. V zásadě to znamená označení CE, platné ES Prohlášení o shodě a certifikaci ITC na kvalitu upravované vody opět jmenovitě na dodavatele a název konkrétního zařízení. Pouze v takovém případě je možné vydávat po ukončeném pravidelném servisu protokol se záznamy skutečných hodnot a prohlášení o provozuschopnosti podle příslušné normy. Protokoly jsou při akreditaci rovněž předkládány, jako důkaz provozní péče. Pokud provozované zařízení tyto podmínky nesplňuje, je taková úpravna vody provozována v rozporu se zákony.


Úpravny vody Kontaktujte nás