Komerční úpravny

Složení, kapacita a výsledná kvalita produktu je vždy dána účelem použití. Každý obor má pro kvalitu upravené vody příslušnou normu ČSN, EN, ISO, případě oborový předpis. V řadě případů obsahuje příručka daného spotřebiče již konkrétní požadavky na kvalitu upravené vody.

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat základním typům demineralizovaných a deionizovaných vod pro potřeby zdravotnických pracovišť. Zde rozeznáváme dva hlavní typy upravené vody.
Prvním typem je základní napájecí voda pro sterilizátory a desinfektory, kde je kvalita určena normou ČSN EN 285+A2. Jedná se o přímý produkt reverzní osmózy, kde konečný limit specifické vodivosti určuje požadavek výrobce připojeného přístroje. Tato norma je použitelná i pro zásobení klimatizačních soustav, zvlhčovačů a velké řady dalších technologií.
Druhým typem je voda pro použití v laboratořích, zejména klinické biochemie, apod. Jako první stupeň je použit produkt reverzní osmózy. Ten je následně ze základní kvality doupraven pomocí iontoměničů na vyšší kvalitu specifikovanou v normě ČSN ISO 3696 typ 2, případně NCCLS Type II DI, s vodivostí do 1,0 uS/cm. Zde je zvláště zdůrazněn maximální obsah silikátů do 0,1 mg/l. To vyžaduje použití určitého typu směsných iontoměničů.
Většina dalších typů upravených vod je odvozena od výše uvedených dvou typů, jako například při použití ve farmacii, kde přistupuje požadavek na mikrobiologickou čistotu podle ČL 2009.

Dodavatel úpraven vody pro exponovaná pracoviště musí disponovat pro každou úpravnu veškerými doklady, které uživatel potřebuje pro akreditaci pracoviště. Každý typ úpravny vody má jmenovitou certifikaci ITC na kvalitu produktu s uvedením normy, kterou produkt splňuje. Současně má každý typ úpravny vody vystaveno jmenovitě Prohlášení o shodě podle Zákona č. 22/1997 Sb. a označení CE. Většina provozovatelů vyžaduje od servisní organizace činnost podle ISO 9001 a 14001. Pro obnovení provozuschopnosti úpravny vody musí bezpodmínečně servisní organizace disponovat dostatečným počtem zaškolených techniků a kompletním skladem všech použitých dílů na veškerých dodávkách.

Počet různých potřeb úprav vody a oborů použití je extremně široký. V případě zájmu je vždy nejlepší obrátit se na naše pracovníky, kteří poskytnou optimální návrh postupu a obvykle i odpovídající reference.

Společnost je zaměřena z velké části na využití reverzních osmóz. U požadavků na nízké množství odebírané vody, při nepravidelném provozu, případně omezeném prostoru, je možné použít technologii směsných iontoměničů mixbed (DEMI). Ve velké většině požadavků je však nezbytné použít reverzní osmózu, která je provozně výrazně ekonomičtější.


GW DEMI

Originální vložky rozměrů 10“ a 20“ s náplní mixbed, tlakové laminátové nádoby (tanky) objemů 6 – 25 litrů pro snadnou výměnu (při servisu kus za kus), větší objemy pro výměnu náplně na místě.

Číst dál...

Malé reverzní osmózy GW RO

Využití: jako jednotka pro přípravu demineralizované a následně deionizované vody v menších objemech, jako napájecí voda pro malé autoklávy, sterilizátory a myčky. Současně je tento komplet často využit jako zdroj pro laboratoře klinické biochemie (OKBHI) a další laboratoře provádějící běžné rozbory. V průmyslu jsou komplety využity například pro automatizované doplňování akumulátorů, zásobení testovacích (klimatických) komor, apod. Využití těchto malých kompletů je nekonečné!

Číst dál...

Plně automatizovaná úpravna vody GW 10 KOMPAKT na principu reverzní osmózy

Využití jako menší jednotka pro zásobení sterilizačních přístrojů (sterilizátorů, autoklávů), dezinfektorů (myček), laboratoří OKBHI, mikrobiologie, zásobení zkušebních komor, plnění akumulátorů, řady náročnějších oplachů a další. Uvedené provedení je využitelné pro plynulé odběry upravené vody pod tlakem do množství až 10 l/hod. Úpravna je volně stojící a nevyžaduje žádné stavební zásahy do stěn.

Číst dál...

Plně automatizovaná úpravna vody GW 30-50 KOMPAKT na principu reverzní osmózy

Využití jako centrální jednotka pro zásobení sterilizačních přístrojů (sterilizátorů, autoklávů), dezinfektorů (myček), laboratoří OKBHI, mikrobiologie, napájení klimatizačních jednotek (vlhčení), chlazení, zásobení zkušebních komor, plnění akumulátorů, řady náročnějších oplachů, pro průmysl, farmacii, lékárny, kosmetiku, nápojový průmysl a další. Takové provedení je využitelné pro plynulé odběry upravené vody do množství 30 až 50 l/hod. Úpravna je volně stojící a nevyžaduje žádné stavební zásahy do stěn.

Číst dál...


Plně automatizovaná úpravna vody průmyslového typu GW 150-1000 KLASIK 1F a 3F na principu reverzní osmózy

Technologie reverzní osmózy s použitým klasickým vertikálním čerpadlem a moduly rozměru 4“ x 40“. Reverzní osmóza má veškeré příslušenství a ochrany proti změnám dodávky vstupních médií. Je použit zásobník většího objemu v příslušné konstrukci a výkonnější nerezové čerpadlo s tlakovou automatikou a větší tlakovou nádobou.

Číst dál...

Úprava vody elektrodeionizací – EDI

Technologie elektrodeionizace EDI není zcela nový způsob odstranění iontů ze základní demineralizované vody, princip je známý již desítky roků. Technologickým vývojem se pouze zlepšují možnosti pro snadnější aplikaci této technologie. Elektrodeionizaci nelze chápat jako náhradu jakékoliv úpravy vody, zejména iontoměničů. Elektrodeionizace má své vstupní podmínky a slouží výhradně jako druhý stupeň – dočištění základní demineralizované vody.

Číst dál...

Příslušenství programu úpraven vody Goldman water

Za dvacet let praxe v oboru se ustálil sortiment používaných materiálů na sestavy reverzních osmóz. Za tuto dobu se řada komponentů a postupů osvědčila nebo neosvědčila. V současné době využíváme tyto poznatky a výsledkem je snížení rizika provozních problémů. Řada výrobců svojí produkci převedla a změnila technologii výroby a na tyto změny reaguje i naše společnost.

Číst dál...